Privacy voorwaarden

Privacyvoorwaarden

Stichting Founded in the North is gevestigd op Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden.

Algemeen

Je bezoekt deze website zonder dat wij weten wie je bent. Wanneer je een formulier invult, weten wij natuurlijk wel wie je bent. Wij gebruiken deze informatie alleen om jouw vragen te kunnen beantwoorden.

Privacybeleid / AVG Stichting Founded in the North versie: 1.0

Achtergrond AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige privacywetgeving vanaf 25 mei 2018. De AVG bevat regels voor de (automatische) verwerking van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt ons om meer actie en maatregelen te nemen wanneer wij gegevens over klanten, personeel of andere personen vastleggen. Het is daarom belangrijk dat wij goed voorbereid en bewust zijn van deze wetgeving.

Persoonsgegevens

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. De meest voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn ook persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, religie of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze worden extra beschermd door de wet.

Wat registreren we binnen Stichting Founded in the North?

We registreren veel zaken zowel online als offline waarbij we te maken hebben met de AVG-wetgeving:

• Gespreksrapporten in Office365 (toegankelijk via computer en mobiele app);

• Evaluatiegesprekken (zowel offline als in Office365);

• Contactgegevens via de website (founded.in) van Stichting Founded in the North + formulieren voor nieuwsbrief of registratie als startup / scale-up;

• Projectvoorstellen, businessplannen, visitekaartjes (zowel offline als in Office365).

Stichting Founded in the North verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij registreren dit in ons CRM-systeem. Persoonsgegevens die hier worden vastgelegd zijn naam en adres, functie, telefoonnummer en e-mail.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

  • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord;
  • Computers en mobiele telefoons zijn beveiligd met een code en/of vingerafdruk;
  • Netwerkmappen (Office365) zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die daartoe rechten hebben;
  • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (https://);
  • We stellen een geheimhoudingsverklaring op voor het verlenen van toegang tot onze gegevens;
  • We informeren en trainen onze medewerkers regelmatig over privacy en het omgaan met gevoelige informatie.

Rechten van Gebruikers

Onder de AVG heb je het recht om:

• Inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;

• Correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen;

• Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;

• De verwerking van je persoonsgegevens te beperken;

• Je gegevens over te dragen (dataportabiliteit);

• Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met Derden

Stichting Founded in the North deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Stichting Founded in the North neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Stichting Founded in the North behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactinformatie

Voor vragen over deze privacyverklaring en ons beleid, of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via info@founded.in.

Klacht indienen

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.