Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Stichting Founded in the North

Laatste bijgewerkt: 3 juni 2024

Welkom op de website van Stichting Founded in the North. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door.

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stichting Founded in the North, gevestigd te Turfmarkt 11, 8911KS Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91075912. Voor contact kunt u een e-mail sturen naar info@founded.in.

2. Definities

• “Website”: de website van Stichting Founded in the North, bereikbaar via www.founded.in.

• “Gebruiker”: iedere bezoeker van de website.

3. Gebruik van de Website

3.1 Toegang tot de website is tijdelijk en wij behouden ons het recht voor om de service die wij aanbieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien de website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

3.2 Gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of die schade kan toebrengen aan de website of de functionaliteit ervan.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Alle inhoud op de website, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, en software, is eigendom van Stichting Founded in the North of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2 Het is niet toegestaan om inhoud van de website te kopiëren, distribueren, of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Founded in the North.

5. Privacybeleid

5.1 Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Ons privacybeleid, dat uitlegt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, is van toepassing op uw gebruik van onze website en kan hier worden gelezen: .

6. Aansprakelijkheidsbeperking

6.1 Stichting Founded in the North is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

6.2 Wij garanderen niet dat de informatie op onze website volledig, nauwkeurig of actueel is.

7. Vrijwaring

7.1 Gebruiker stemt ermee in Stichting Founded in the North te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de website door de gebruiker of de schending van deze voorwaarden.

8. Wijzigingen van de Voorwaarden

8.1 Stichting Founded in the North behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, aan u worden meegedeeld via e-mail of op een andere wijze.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

9.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Founded in the North is gevestigd.

10. Contactinformatie

10.1 Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@founded.in of per post naar Turfmarkt 11, 8911KS Leeuwarden.